Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Regulamin

Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą pod firmą AESTETIC CLINIC (dalej jako „Gabinet”)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pacjentów Gabinetu oraz inne osoby przebywające na terenie Gabinetu w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.
 1. Celem działalności Gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej, dermatologii.
 2. Zadaniem Gabinetu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych zgodnych ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Gabinet prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
  1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
  2. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne (do planowanych zabiegów we współpracy ze szpitalem Med-Polonia);
 2. Gabinet udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej, dermatologii obejmujących w szczególności:

3. Kosmetologii

Świadczenia zdrowotne udzielane są:

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dni powszednie, w godzinach od 11.00 do 19.00. Przyjęcia pacjentów odbywają się w terminach uzgodnionych z pacjentem  lub jego przedstawicielem ustawowym.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się:
 1. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest podać rodzaj i numer dowód tożsamość, numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego.
 2. Płatność za udzielone świadczenia następuje przed udzieleniem świadczenia. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych.
 3. Gabinet akceptuje następujące formy płatności:
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Gabinet akceptuje płatność ratalną za zabiegi w ramach systemu MediRaty (mediraty.pl). Szczegółowe zasady ratalnego systemu finansowania usług świadczonych przez Gabinet zawarte są na stronie internetowej https://www.wrosinski.pl/raty/.
 3. Pacjent zobowiązany jest udzielić specjaliście udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań, a także wypełnić ankietę medyczną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Pacjent może zmienić termin lub odwołać wizytę:
 1. Gabinet prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Gabinet zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Gabinet udostępnia dokumentację medyczną:
 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie skanu i przekazanie w sposób określony w ust. 3 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje nieodpłatnie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.

Cennik medyczny

Cennik kosmetologiczny

lek.med. Włodzimierz Rosiński
Oceń nas

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530