Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU  www.wrosinski.pl

SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 7. WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 9. PŁATNOŚCI

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 11. REKLAMACJE

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu, dostępnego pod adresem https://www.wrosinski.pl, świadczącego zabiegi medycyny estetycznej.

2.       Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaj i zakres wykonywanych zabiegów, opis naszego gabinetu w zakładce,

 2. warunki wykonywania tych zabiegów, w tym:

–  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Serwisu,

–  zakaz dostarczania przez Zarejestrowanych Użytkowników i Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

 1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 2. tryb postępowania reklamacyjnego.

3.   Operatorem Serwisu  jest Edupharma Włodzimierz Rosiński z siedzibą w Poznaniu  mieszczącą się przy ul. Jugosłowiańskiej 71, posiadająca numer NIP: 878-100-77-44, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.   Operator Serwisu  świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. DEFINICJE

1.       Operator Serwisu, Usługodawca – Operator Serwisu, o którym mowa w §. 1. ust. 3 Regulaminu;

2.       Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.       Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4.       Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.wrosinski.pl

6.       Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8.       Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. dostęp do newslettera, wyrażanie opinii dotyczących zamieszczonych na stronach Serwisu informacji, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

9.   Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego  oraz świadczy usługę „Newsletter”.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu Internetowego w celu udostępnienia oraz realizacji szkoleń za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług, poprzez złożenie zamówienia na szkolenie, w sposób określony w §. 6 jedynie po dokonaniu rejestracji. Po zakończeniu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika.

 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie na szkolenie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 7. Usługi udostępniania szkoleń świadczone są na terytorium Polski.

 8. Cennik Usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika stanowi zmianę Regulaminu.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a.    Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.    Włączoną obsługę Java Script,

d.    Aktywny adres e-mail.

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

 2. Utworzenie Konta Użytkownika pozwala Użytkownikowi m.in. wyrażać opinię o szkoleniach zamieszczonych w Serwisie, śledzić status zamówienia i przeglądać historię zamówień.

 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  3. Numer telefonu.

 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 1. Firmę,

 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 5. Numer telefonu.

 •  Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 • Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 • Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 • Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta  Użytkownika,

  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

  12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.

  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Serwisu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

  1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie umów już zawartych, chyba że strony postanowią inaczej.

  2. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku wskazanym w ust. 11 wynosi 14 dni.

  §. 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1.       Operator Serwisu świadczy usługi, polegające na udostępnieniu Użytkownikom szkoleń na stronach Serwisu, a także na umożliwieniu realizowania zamówionych i opłaconych szkoleń, za pośrednictwem sieci Internet.

  2.       Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego są: Usługodawca – Operator Serwisu oraz Usługobiorca – Użytkownik.

  3.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika), po jego  zalogowaniu i rozpoczęciu korzystania z usług, polegających w szczególności na złożeniu zamówienia na szkolenie.

  4.       Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 7-9. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określają postanowienia ust. 5-9.

  5.       Korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu , można 24 godziny na dobę przez cały rok.

  6.       Skorzystanie z usługi złożenia zamówienia na szkolenie przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu składa się z następujących czynności:

  a.       zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, a w przypadku gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany, zarejestrowania się w Serwisie i zalogowania się na nowo założone Konta Użytkownika,

  b.      wybrania zabiegu spośród wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu,

  c.       złożenia zamówienia na konkretny zabieg oraz wybrania sposobu zapłaty,

  d.      kliknięcia przycisku „zamów”

  e.      dokonania zapłaty, zgodnie z §. 9. niniejszego regulaminu.

  7.       W odpowiedzi na złożone zamówienie Usługodawca wysyła wiadomość e-mail, potwierdzający wysyłkę linku  na podany przez Użytkownika adres e-mail.

  8.       Usługodawca, w terminie  2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu, wysyła wiadomość e-mail, zawierającą link do Szkolenia wraz z loginem, hasłem i kodem aktywacyjnym na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dotyczy osób, które złożyły zamówienie drogą mailowa. Opcja ta jest możliwa pod warunkiem podania wszystkich wymaganych danych.

  9.        W przypadku akcji promocyjnych, jest możliwe korzystanie z kursów bez ponoszenia opłat na stronie. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, zawierającej link do Szkolenia oraz kod aktywacyjny, Użytkownik w celu aktywacji Szkolenia powinien:

  a.       wpisać kod aktywacyjny w odpowiednie okienko, widoczne po zalogowaniu się na Konto Użytkownika,

  b.      kliknąć przycisk „wprowadź”.

  10.   Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę linku.

  11.   Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych  podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

  12.   Operator Serwisu może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

  §. 7. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi – udostępnienia Szkolenia na stronach Operatora Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym spowoduje utratę uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

  Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)  prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

  2)  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  6) dostarczania prasy;

  7) usług w zakresie gier hazardowych.

  §. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1.      Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już zawarte.

  2.      Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

  1.       Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

  2. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.

  §. 9. PŁATNOŚCI

  1. Za usługi świadczone przez Serwis można zapłacić w następujący sposób:

  a.       Kartą,

  b.      Gotówką

  4.  Do każdego Zamówienia Operator Serwisu dołącza fakturę, jednocześnie istnieje też możliwość otrzymania faktury pro forma.

  §. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

  2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi.

  3. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub ankiecie.

  4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

  5. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu Internetowego , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  6. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

   4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  7. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  8. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

  9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

  10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Serwisu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  §. 11. REKLAMACJE

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. W celu usprawnienia procesu reklamacji, zgłoszenie reklamacyjne może, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

   1. Imię i nazwisko,

   2. opis reklamowanej usługi,

   3. nr zamówienia.

  3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

  §. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  2.       W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony w miarę możliwości podejmą próbę jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

  Top